ระบบประเมิน 360 องศา

 

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

3. งานบริหารงานทั่วไป

4. งานทะเบียนและประมวลผล

5. งานประกันคุณภาพและประเมินผล

6. ศูนย์สหกิจศึกษา

7. ผู้บริหาร

 

 

หมายเหตุ: เลือกหน่วยงานของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบ